Phát triển du lịch và sinh kế hộ nông dân nghèo: Lý luận và bài học cho Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 305(2), tháng 11 năm 2022, tr. 39-48
Tóm tắt: Bài viết tập trung làm rõ mối quan hệ giữa phát triển du lịch và sinh kế của các hộ nông dân nghèo trên cơ sở tổng hợp các vấn đề lý luận và thực tiễn. Nguồn thông tin và tài liệu thứ cấp được thu thập và xử lý bằng phương pháp tổng hợp, phân loại và hệ thống hóa. Kết quả của nghiên cứu tại Việt Nam và thế giới cho thấy phát triển du lịch có tác động cả tích cực và tiêu cực đến sinh kế của hộ nông dân nghèo trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường. Bên cạnh vai trò giúp cải thiện sinh kế, thu hút lao động, nâng cao trình độ, văn hóa của cộng đồng, phát triển du lịch còn có ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội.
Từ khóa: Phát triển du lịch, sinh kế, hộ nông dân nghèo
Tra cứu bài báo