Sự hài lòng của người lao động đối với công việc làm thuê trong các hộ sản xuất nông nghiệp ở khu vực Đồng bằng Sông Hồng

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 305(2), tháng 11 năm 2022, tr. 79-90
Tóm tắt: Việc làm thuê ngày càng trở nên phổ biến và quan trọng trong sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Hồng do sự thiếu hụt lao động gia đình, tuy nhiên người làm thuê chưa nhận được nhiều sự quan tâm từ các chính sách lao động và chủ sử dụng lao động so với trong khu vực công nghiệp và dịch vụ. Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích sự hài lòng của người lao động đối với công việc làm thuê trong các nông hộ, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao sự hài lòng của họ nhằm duy trì nguồn lao động ổn định cho sản xuất nông nghiệp. Dựa trên dữ liệu thu thập được từ 150 lao động làm thuê ở các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương và Thái Bình, nghiên cứu chỉ ra rằng tiền công, thù lao khác, điều kiện làm việc, đào tạo tại nơi làm việc và giới tính của người lao động có ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đến sự hài lòng trong công việc của họ. Trong đó, tiền công có ảnh hưởng mạnh nhất đến sự hài lòng của lao động làm thuê.
Từ khóa: Sự hài lòng, người lao động, làm thuê, hộ sản xuất nông nghiệp
Tra cứu bài báo