Tình hình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 305(2), tháng 11 năm 2022, tr. 144-153
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện tại huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La nhằm đánh giá thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của địa phương. Bằng việc sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng thông qua phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm và phỏng vấn các hộ là chủ rừng nghiên cứu đã chỉ ra rằng chính sách đã có tác động đáng kể đến ý thức và hoạt động bảo vệ rừng của người dân, cải thiện được môi trường rừng cũng như đóng góp cải thiện công trình chung của thôn bản tại địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chính sách còn tồn tại nhiều khó khăn như mức tiền chi trả cho các hộ dân còn thấp, công tác tuyên truyền chưa sâu dẫn tới sự hiểu biết về chính sách còn chưa toàn diện, còn tồn tại tình trạng nợ đọng của các bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng dẫn đến khó khăn trong việc chi trả dịch vụ môi trường.
Từ khóa: Dịch vụ môi trường rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng, chính sách
Tra cứu bài báo