Tổng quan về thuế tài sản đối với nhà đất và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 305(2), tháng 11 năm 2022, tr. 22-28
Tóm tắt: Thuế tài sản đối với nhà đất là nguồn thu chính cho ngân sách của các địa phương và là một loại thuế được đánh giá cao bởi tính hiệu quả và công bằng. Hiện nay ở Việt Nam chưa áp dụng thuế sử dụng nhà và các loại thuế sử dụng đất đóng góp một tỉ lệ rất nhỏ trong doanh thu thuế của Chính phủ. Bộ Tài chính đã hai lần đưa ra dự thảo Luật Thuế nhà, đất và Luật Thuế tài sản vào năm 2009 và 2018 nhưng đều chưa được Chính phủ và Quốc hội xem xét, thảo luận. Việc tìm hiểu lý luận và thực tiễn áp dụng thuế tài sản của các quốc gia trên thế giới nhằm rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam là rất quan trọng. Bài viết này cung cấp khái niệm, phân loại, chức năng, các thành phần của chính sách thuế tài sản, chính sách thuế liên quan đến nhà đất ở Việt Nam, các khó khăn thường gặp và đưa ra bốn đề xuất nhằm hướng tới xây dựng và thực thi chính sách thuế tài sản đối với nhà đất ở Việt Nam đảm bảo nguồn thu ngân sách, công bằng, khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm và hạn chế đầu cơ.
Từ khóa: Thuế nhà đất, thuế tài sản, Việt Nam
Tra cứu bài báo