Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ logistics hàng không tại thành phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 307(2), tháng 1 năm 2023, tr. 97-107
Tóm tắt: Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính thông qua khảo sát các chuyên gia (doanh nghiệp, các nhà quản lý và nghiên cứu về logistics hàng không) để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ logistics hàng không tại thành phố Hồ Chí Minh. Phân tích kết quả khảo sát 120 chuyên gia cho thấy yếu tố cơ sở hạ tầng (β2=0,264) và nguồn nhân lực (β3=0,222) có ảnh hưởng nhất, tiếp theo là yếu tố sản lượng vận chuyển (β1=0,208), tổ chức và kết nối (β4=0,149) và năng lực phục vụ (β5=0,120) đều có ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ logistics hàng không tại thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết nghiên cứu thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ logistics hàng không, qua đó đề xuất hàm ý giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ logistics hàng không tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Từ khóa: Logistics hàng không, chất lượng dịch vụ hàng không, logistics, vận tải.
Từ khóa: Logistics hàng không, chất lượng dịch vụ hàng không, logistics, vận tải
Tra cứu bài báo