Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn điểm đến du lịch sinh thái tại vùng đồng bằng Sông Hồng và duyên hải Đông Bắc Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 307(2), tháng 1 năm 2023, tr. 41-51
Tóm tắt: đến du lịch sinh thái của khách du lịch. Số liệu được thu thập từ các báo cáo về tình hình kinh doanh du lịch sinh thái tại các vườn quốc gia với 850 mẫu phiếu khảo sát khách du lịch. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có 7 yếu tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn điểm đến du lịch sinh thái của khách du lịch đó là: Hình ảnh điểm đến, hoạt động tiếp cận khách hàng, nhóm tham khảo, rào cản du lịch sinh thái, thái độ đối với điểm đến sinh thái, kiến thức về du lịch sinh thái và động cơ lựa chọn điểm đến sinh thái. Từ đó, một số gợi ý đã được đưa ra để thu hút khách du lịch đến các điểm du lịch sinh thái trong thời gian tới.
Từ khóa: Điểm đến du lịch sinh thái, khách du lịch, vườn quốc gia, vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc
Tra cứu bài báo