Chính sách tài chính hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 307(2), tháng 1 năm 2023, tr. 32-40
Tóm tắt: Trong 10 năm gần đây, hoạt động khởi nghiệp ngày càng phát triển mạnh mẽ, có sự phục hồi sau đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh đó, phụ nữ khởi nghiệp cũng đạt được những kết quả ấn tượng, từng bước khẳng định tiềm năng của phụ nữ trong hoạt động kinh tế. Mặc dù vậy, hệ sinh thái khởi nghiệp cho phụ nữ mới đang dần được hình thành, còn nhiều vấn đề cần hoàn thiện, trong đó có chính sách hỗ trợ khởi nghiệp. Bài viết phân tích các chính sách tài chính của Việt Nam tác động đến khởi nghiệp của phụ nữ cũng như phân tích cảm nhận của các bên liên quan về chính sách tài chính thông qua kết quả khảo sát 132 phụ nữ khởi nghiệp tại 19 tỉnh, thành phố. Kết quả nghiên cứu cho thấy cần thiết phải thay đổi chính sách để tăng tỷ lệ phụ nữ khởi nghiệp tiếp cận tín dụng, giúp phụ nữ khởi nghiệp vay vốn lớn hơn, thời gian dài hơn và có những chính sách để các quỹ đầu tư mở rộng loại hình khởi nghiệp được tiếp cận tài chính thay vì chỉ ưu tiên cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Chính sách trợ cấp, thuế cũng như hỗ trợ quản lý tài chính khác cũng là những giải pháp nâng cao tỷ lệ phụ nữ khởi nghiệp cũng như cải thiện tỷ lệ khởi nghiệp thành công.
Từ khóa: Trao quyền kinh tế, khởi nghiệp, chính sách tài chính, phụ nữ
Tra cứu bài báo