Đánh giá sự hài lòng của khách du lịch đối với một số loại hình du lịch ở miền Bắc Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 307(2), tháng 1 năm 2023, tr. 52-61
Tóm tắt: Sự hài lòng của du khách đối với các loại hình du lịch đang là tâm điểm chú ý của các nhà quản lý, các công ty du lịch và của cộng đồng địa phương. Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát, thu thập thông tin từ du khách và hướng dẫn viên du lịch theo phương pháp thuận tiện, sử dụng bảng hỏi được kết cấu sẵn theo thang đo Likert -3 cấp để đánh giá sự hài lòng đối với các loại hình du lịch khác nhau tại các điểm du lịch nổi tiếng ở miền Bắc như: Du lịch học đường tại Khu Công viên Khoa học Harry Potter, du lịch lịch sử, tâm linh tại khu du lịch Chùa Bái Đính-Tràng An, du lịch miền núi tại Sapa và du lịch biển tại Trà Cổ. Bên cạnh những thành công thì nghiên cứu cũng chỉ ra những bất cập cần cải tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của du khách và gợi ý các chính sách và giải pháp phù hợp để khai thác có hiệu quả và phát triển bền vững ngành du lịch miền Bắc.
Từ khóa: Sự hài lòng, du lịch học đường, du lịch tâm linh, du lịch miền núi
Tra cứu bài báo