Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch sinh thái tại núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai và đề xuất giải pháp phát triển bền vững

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 307(2), tháng 1 năm 2023, tr. 108-116
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm đánh giá tiềm năng phát triển du lịch sinh thái tại núi Chứa Chan. Số liệu thu thập được qua điều tra, khảo sát từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021 trên 7 tuyến và 11 điểm tại núi Chứa Chan. Kết quả đánh giá được 10 tiêu chí tiềm năng khả năng khai thác tài nguyên cho phát triển du lịch sinh thái ở núi Chứa Chan, lần lượt là: khả năng tiếp cận; độ bền vững tự nhiên; sức chứa của khách du lịch; vị trí điểm du lịch; độ hấp dẫn về văn hóa cộng đồng du lịch; tính liên kết du lịch; mức độ bền vững về văn hóa cộng đồng du lịch; thời gian cho hoạt động du lịch; mức độ an toàn về mặt xã hội du lịch và độ hấp dẫn về văn hóa cộng đồng cho hoạt động du lịch. Từ đó, đề xuất được 4 nhóm giải pháp cho phát triển du lịch sinh thái bền vững gồm: (i) Nhóm giải pháp cấp thiết; (ii) Nhóm giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá; (iii) Nhóm giải pháp về kinh tế; và (iv) Nhóm giải pháp về cơ sở hạ tầng và kỹ thuật.
Từ khóa: Chứa Chan, du lịch sinh thái, tài nguyên, đánh giá
Tra cứu bài báo