Đóng góp của ngành nông nghiệp lên tăng trưởng kinh tế tại Asean+3: nghiên cứu trong mối quan hệ tương tác của thị trường tín dụng

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 307(2), tháng 1 năm 2023, tr. 23-31
Tóm tắt: Thị trường tín dụng được hình thành và phát triển gắn liền với nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước. Thị trường tín dụng đáp ứng khả năng tiếp cận vốn của nền kinh tế, trong đó, các quốc gia đang phát triển luôn duy trì chính sách định hướng tín dụng được ưu tiên vào lĩnh vực nông nghiệp. Quá trình này có khả năng giúp ngành nông nghiệp có khả năng tiếp cận vốn và đầu tư vào công nghệ sản xuất và cuối cùng nâng cao năng suất. Nghiên cứu này thực hiện trên 14 quốc gia tại ASEAN+3 trong thời gian từ 2010 đến 2019, kết quả nghiên cứu khẳng định rằng thị trường tín dụng có tác động tích cực lên tăng trưởng kinh tế. Trong khi, giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp chưa có đóng góp lên tăng trưởng, đồng thời, thị trường tín dụng cũng chưa thực sự cung cấp vốn cho ngành nông nghiệp để các doanh nghiệp trong ngành cải thiện năng suất và cuối cùng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Từ khóa: Nông nghiệp, ASEAN+3, tín dụng, tăng trưởng, tương tác
Tra cứu bài báo