Giải pháp phát triển chuỗi cung ứng sản phẩm chăn nuôi an toàn của Thành phố Hà Nội

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 307(2), tháng 1 năm 2023, tr. 70-78
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển các chuỗi cung ứng sản phẩm chăn nuôi an toàn của thành phố Hà Nội. Từ nguồn thông tin có sẵn của của 46 chuỗi và nghiên cứu tình huống tại 6 chuỗi cho thấy: Số lượng các chuỗi tăng nhanh, một số ít đã thành công nhưng phần lớn còn nhiều bất cập như quy mô chuỗi nhỏ, mức độ đáp ứng nhu cầu thấp, các chứng nhận theo quy định còn ít và chưa hệ thống, chủ yếu giao dịch trên thị trường tự do, thông tin chuỗi không rõ ràng. Các yếu tố ảnh hưởng gồm tổ chức chuỗi, quan hệ giữa các tác nhân, khách hàng và chính sách hỗ trợ của thành phố. Một số giải pháp được đề xuất: Hoàn thiện việc xây dựng chuỗi, tăng cường phối hợp giữa các tác nhân, thu hút thêm khách hàng và triển khai các chính sách hỗ trợ kịp thời, phù hợp.
Từ khóa: Chuỗi cung ứng, Sản phẩm chăn nuôi an toàn, Thành phố Hà Nội
Tra cứu bài báo