Giải pháp phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 307(2), tháng 1 năm 2023, tr. 79-86
Tóm tắt: Trong những năm qua, thành phố Hà Nội đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể như hỗ trợ về đất, nhân lực, vốn, xúc tiến thương mại, xây dựng cơ sở hạ tầng, thành lập mới hợp tác xã… Số lượng tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố tăng mạnh trong giai đoạn 2012 – 2021, chất lượng hoạt động của khu vực kinh tế này được cải thiện. Tuy nhiên, đóng góp của kinh tế tập thể cho GRDP của Thành phố còn thấp (0,7% năm 2021). Vì vậy, để thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển, các giải pháp cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới là: Tuyên truyền, nậng cao nhận thức của người dân về vai trò và vị trị của kinh tế tập thể; Bố trí nguồn lực để thực hiện các chính sách hỗ trợ, đặc biệt là đất đai, tín dụng, phát triển cơ sở hạ tầng; Bồi dưỡng cán bộ quản lý, đặc biệt là kiến thức và kỹ năng về xây dựng chiến lược kinh doanh, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường.
Từ khóa: Giải pháp, Kinh tế tập thể, Hà Nội
Tra cứu bài báo