Kinh doanh nông nghiệp: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và khuyến nghị với Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 307(2), tháng 1 năm 2023, tr. 3-12
Tóm tắt: Từ các thông tin thứ cấp và phương pháp nghiên cứu tại bàn, nghiên cứu tình huống đã chỉ ra khái niệm kinh doanh nông nghiệp đầu tiên do Davis & Goldberg đưa ra tuy đã được bổ sung phát triển nhưng cốt lõi vẫn không thay đổi vì sự gắn kết 3 khu vực cung ứng đầu vào, sản xuất nông nghiệp, chế biến và phân phối nông sản. Đặc trưng quan trọng nhất của ngành là sản phẩm phải bắt nguồn từ nông nghiệp và yếu tố quan trọng nhất là đất đai, đào tạo nguồn lực và chính sách thể chế. Thực tiễn thế giới cho thấy đóng góp của kinh doanh nông nghiệp lớn nhưng nông nghiệp vẫn là tiên quyết, kinh doanh nông nghiệp đều ưu tiên hàng đầu cho trong nước, chế biến là mấu chốt cho thành công của kinh doanh nông nghiệp, các nước đều tập trung cải thiện môi trường kinh doanh. Một số khuyến nghị với Việt Nam gồm: xác định rõ vị thế ngành kinh doanh nông nghiệp, thúc đẩy phát triển đồng bộ 3 khu vực, tăng cường trang bị kiến thức và cải thiện môi trường kinh doanh nông nghiệp.
Từ khóa: Kinh doanh nông nghiệp, thực tiễn, khuyến nghị với Việt Nam, lý luận
Tra cứu bài báo