Quản lý dự án đầu tư tại VNPT Hòa Bình

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 307(2), tháng 1 năm 2023, tr. 127-137
Tóm tắt: Quản lý dự án đầu tư là một trong những nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp viễn thông nói chung và VNPT Hòa Bình nói riêng. Nghiên cứu này nhằm phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư của VNPT Hòa Bình. Kết quả chứng minh rằng VNPT Hòa Bình quản lý dự án đầu tư dựa trên 3 giai đoạn: (i) Chuẩn bị đầu tư (lập dự án đầu tư, thẩm định và ra quyết định đầu tư); (ii) Thực hiện đầu tư (quản lý đấu thầu, quản lý vốn, kiểm tra giám sát chất lượng dự án); (iii) Kết thúc đầu tư (quyết toán và nghiệm thu dự án). Từ kết quả đó, tác giả đề xuất giải pháp để góp phần hoàn thiện quản lý dự án đầu tư trong công tác lập kế hoạch, phê duyệt dự án, quản lý đấu thầu, quản lý vốn, kiểm tra giám sát, quyết toán vốn đầu tư.
Từ khóa: Đầu tư, quản lý, dự án, viễn thông
Tra cứu bài báo