Tác động bất cân xứng của tín dụng ngân hàng đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 307(2), tháng 1 năm 2023, tr. 13-22
Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu này là xem xét tác động bất cân xứng của tín dụng ngân hàng đến tăng trưởng kinh tế. Cụ thể, nghiên cứu đã xem xét tác động của tín dụng ngân hàng, lãi suất cho vay, tăng trưởng của cung tiền mở rộng và nhu cầu vốn của khu vực kinh tế tư nhân đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy động, phân phối trễ bất cân xứng (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag - NARDL), dữ liệu chuỗi thời gian theo tần suất quý cho giai đoạn 2000-2021 được sử dụng. Kết quả cho thấy tồn tại tác động bất cân xứng của tín dụng ngân hàng đối với tăng trưởng kinh tế. Về lâu dài, tín dụng ngân hàng có tác động đáng kể đến tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, nếu gia tăng các khoản cấp tín dụng của ngân hàng quá mức cần thiết có thể gây nên những tác động tiêu cực đối với tăng trưởng kinh tế. Các chính sách hướng tới tăng cường tăng trưởng của khu vực tài chính cần được chú trọng thông qua phát triển chất lượng của hệ thống tài chính và khu vực ngân hàng, để tạo điều kiện tăng cường cung cấp tín dụng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tác động tích cực trong dài hạn của trung gian tài chính thông qua việc tăng cường huy động tiền gửi vẫn là điều tối quan trọng đối với việc cung cấp tín dụng của các tổ chức tài chính ngân hàng.
Từ khóa: Tín dụng ngân hàng, tăng trưởng kinh tế, NARDL, Việt Nam
Tra cứu bài báo