Tác động của văn hoá thể diện đối với sự sáng tạo: Vai trò điều tiết của sự hỗ trợ được nhận thức của cấp trên

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 307(2), tháng 1 năm 2023, tr. 138-148
Tóm tắt: Sáng tạo là nhân tố quan trọng đối với thành công và sự phát triển bền vững của tổ chức trong thời đại ngày nay. Tuy nhiên, văn hóa thể diện có thể hạn chế các hoạt động sáng tạo, bởi quá trình thay đổi quy cách làm việc hay các tiến hành các thử nghiệm mới có thể tiềm ẩn nguy cơ rủi ro đối với tình trạng thực tại. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp phân tích định lượng dựa trên khảo sát gồm 245 người tham gia từ các nền văn hóa khác nhau, nhằm khám phá vai trò điều tiết của yếu tố Sự hỗ trợ được nhận thức của cấp trên (PSS) tới tác động của thể diện đối với sự sáng tạo. PSS giảm thiểu tác động ngược chiều của văn hoá thể diện đối với sự sáng tạo. Ngoài đóng góp về mặt lý thuyết, bài báo cũng đề xuất giải pháp tạo môi trường khuyến khích sáng tạo bằng cách tăng cường nhận thức về hỗ trợ của cấp trên ở cả khía cạnh nhiệm vụ và định hướng mối quan hệ.
Từ khóa: Sáng tạo, văn hoá thể diện, nhận thức về sự hỗ trợ của cấp trên
Tra cứu bài báo