Thực trạng chuyển đổi số trong hợp tác xã nông nghiệp: Tình huống nghiên cứu ở Sơn La

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 307(2), tháng 1 năm 2023, tr. 117-126
Tóm tắt: Nghiên cứu khảo sát 165 hợp tác xã nông nghiệp ở Sơn La để đánh giá thực trạng chuyển đổi số dựa trên bộ công cụ chuẩn đoán chuyển đổi số cho hợp tác xã nông nghiệp (Agri-cooperative digital diagnosis tool - Agri-CoopDDT) của Ciruela-Lorenzo. Kết quả cho thấy chuyển đổi số trong hợp tác xã đã và đang diễn ra nhưng chủ yếu ở mức thấp và hướng ngoại, ở các khâu từ sản xuất, chế biến, xúc tiến thương mại đến quản lý nhưng rời rạc, chưa tích hợp số hóa giữa các khâu. Việc chuyển đổi số giúp hợp tác xã tiết kiệm chi phí, nâng cao thu nhập thành viên nhưng hạn chế về quy mô, nguồn tài chính, cơ sở hạ tầng, nhân lực chuyên môn và nhận thức nên quá trình chuyển đổi số còn chậm và chưa đạt kỳ vọng. Để thúc đẩy chuyển đổi số thành công, về phía hợp tác xã cần chủ động nâng cao kiến thức, nguồn lực chuyên môn. Về phía cơ quan quản lý bên cạnh hoàn thiện cơ sở hạ tầng mạng, đẩy mạnh truyền thông, cần ban hành thống nhất công khai bộ tiêu chí xác định chuyển đổi số làm cơ sở đánh giá và hỗ trợ hợp tác xã chuyển đổi số.
Từ khóa: Hợp tác xã nông nghiệp, công nghệ số, chuyển đổi số, Sơn La
Tra cứu bài báo