Yếu tố ảnh hưởng đến sự tái di cư làm việc của lao động sau dịch Covid-19 ở Sơn La và Lai Châu

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 307(2), tháng 1 năm 2023, tr. 87-96
Tóm tắt: Do dịch Covid-19, nhiều lao động di cư phải trở về quê hương. Khi dịch Covid-19 được kiểm soát, người lao động đã trở về quê hương có thể tái di cư làm việc. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu định lượng các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của người lao động giữa việc tái di cư làm việc hay ở lại làm việc tại quê nhà. Mô hình Logit được sử dụng với số liệu thu thập vào tháng 3 năm 2022 từ 580 lao động di cư trở về quê nhà tại 2 tỉnh Sơn La và Lai Châu. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các yếu tố có ảnh hưởng lớn đến quyết định của người lao động là tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn, sự tham gia làm việc trong thời gian trở về quê hương, chất lượng cuộc sống ở quê nhà, và sự giữ liên lạc với bạn bè, đồng nghiệp, chủ sử dụng lao động. Các yếu tố có ảnh hưởng yếu lên quyết định của người lao động là tuổi, giới tính và diện tích đất nông nghiệp của hộ.
Từ khóa: Covid-19, mô hình Logit model, tái di cư lao động
Tra cứu bài báo