Các yếu tố tác động đến hiệu qủa sử dụng dịch vụ bảo hiểm số: nghiên cứu điển hình một số đơn vị bảo hiểm nhân thọ tại thị trường Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 308(2), tháng 2 năm 2023, tr. 120-130 | DOI: 10.33301/JED.VI.991
Tóm tắt: Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố: công nghệ, tổ chức, môi trường tác động đến hiệu quả sử dụng dịch vụ bảo hiểm số (Insurtech) tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính theo phương pháp PLS-SEM, dựa trên 200 mẫu phân tích tại 8 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, yếu tố công nghệ (quy trình số hóa, an toàn dữ liệu và bảo mật thông tin, chiến lược chuyển đổi số); tổ chức (nhân lực doanh nghiệp); môi trườ ng (nhu cầu khách hàng, đại dịch Covid 19) ảnh hưở ng đến khả năng thích ứng công nghệ. Đồng thời, yếu tố khả năng thích ứng công nghệ của các doanh nghiệp bảo hiểm có ảnh hưở ng quan trọng đến hiệu quả sử dụng dịch vụ bảo hiểm số.
Từ khóa: Hiệu quả, bảo hiểm số, PLS-SEM
Tra cứu bài báo