Mối quan hệ giữa giá vàng, chỉ số thị trường chứng khoán và tỷ giá tại Việt Nam: nghiên cứu trong bối cảnh đại dịch COVID -19 và xung đột chính trị Nga - Ukraina

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 308(2), tháng 2 năm 2023, tr. 81-91 | DOI: 10.33301/JED.VI.980
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu mối tương quan giữa thị trường chứng khoán, giá vàng và tỷ giá USD trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và xung đột chính trị Nga-Ukraina. Dữ liệu từ 03/02/2000 đến 10/05/2022, được chia thành 3 giai đoạn: 03/02/2020 đến 22/07/2020 (dịch COVID-19 mới bắt đầu), từ 23/07/2020 đến 23/02/2022 (bắt đầu có ca tử vong vì COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam), từ 24/02/2022 đến 10/05/2022 (xung đột chính trị Nga-Ukraina). Bằng mô hình tự hồi quy (VAR), kết quả hàm phản ứng đẩy cho thấy có sự điều chỉnh cấu trúc giữa các thị trường ở các giai đoạn, tồn tại mối quan hệ nghịch chiều giữa thị trường chứng khoán và vàng trong giai đoạn 1 và 3, nhưng mối quan hệ này lại cùng chiều ở giai đoạn 2. Cả ba giai đoạn cho thấy mối quan hệ nghịch chiều giữa giá chứng khoán và tỷ giá, nghịch chiều giữa giá vàng tỷ giá ở giai đoạn 1 và cùng chiều ở giai đoạn 2 và 3. Từ đây bài viết đề xuất các hàm ý chính sách giúp ổn định nền kinh tế Việt Nam.
Từ khóa: Thị trường chứng khoán, giá vàng, tỷ giá USD, VAR, COVID-19, xung đột chính trị Nga-Ukraina.
Tra cứu bài báo