Tác động của tạo thanh khoản đến ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam – Tiếp cận theo phương pháp hồi quy phân vị

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 308(2), tháng 2 năm 2023, tr. 38-48 | DOI: 10.33301/JED.VI.1076
Tóm tắt: Nghiên cứu phân tích tác động của tạo thanh khoản, tốc độ tăng vốn chủ sở hữu và tương tác của chúng đối với sự ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam bằng cách sử dụng phương pháp ước lượng hồi quy phân vị đối với mẫu gồm 25 ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2007 – 2021. Kết quả cho thấy tạo thanh khoản và tăng trưởng vốn chủ sở hữu có ảnh hưởng tích cực đến ổn định tài chính của ngân hàng. Ngoài ra, tỷ lệ chi phí trên thu nhập, tỷ lệ thu nhập lãi ròng và lạm phát có tác động thuận chiều đến ổn định tài chính của ngân hàng. Hơn nữa, phương pháp hồi quy phân vị còn cho thấy tác động tích cực của tạo thanh khoản đến ổn định là không đồng nhất, nó có vai trò quan trọng hơn đối với ngân hàng có mức độ ổn định trung bình thấp. Từ đó, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý đối với các nhà lập chính sách nhằm củng cố sự ổn định tài chính của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.
Từ khóa: Tạo thanh khoản, ổn định tài chính ngân hàng thương mại, hồi quy phân vị.
Tra cứu bài báo