Thành viên hội đồng quản trị độc lập và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp – nghiên cứu trên sàn giao dịch chứng khoán

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 308(2), tháng 2 năm 2023, tr. 102-110 | DOI: 10.33301/JED.VI.978
Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá sự tham gia thành viên độc lập trong hội đồng quản trị độc lập đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Sử dụng dữ liệu bảng tại 48 doanh nghiệp niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán giai đoạn 2008 đến 2020 và phương pháp hồi quy bình phương tối thiểu gộp, phương pháp tác động cố định, tác động ngẫu nhiên, và sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu nhằm loại bỏ các khuyết tật xảy ra trong mô hình ước lượng, kết quả nghiên cứu cho rằng không có mối quan hệ giữa sự tham gia của thành viên độc lập trong hội đồng quản trị và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp, điều này phản ánh sự tham gia của thành viên độc lập trong hội đồng quản trị tại các công ty Việt Nam chưa thực sự hiệu quả. Ngoài ra, doanh nghiệp có quy mô hội đồng quản trị lớn hơn thì thường có hiệu quả tài chính cao hơn. Nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng tác động giữa tính thanh khoản, quy mô của doanh nghiệp và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp, nhưng nghiên cứu khẳng định tác động tiêu cực của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp.
Từ khóa: Hội đồng quản trị, cấu trúc vốn, nợ vay, hiệu quả tài chính
Tra cứu bài báo