Các nhân tố ảnh hưởng đến sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của giáo viên trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 309(2), tháng 3 năm 2023, tr. 85-95 | DOI 10.33301/JED.VI.810
Tóm tắt: Bài viết này kiểm định sự ảnh hưởng của 05 nhân tố đến sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của giáo viên các cấp trên địa bàn Hà Nội và 03 tỉnh lân cận. Nghiên cứu định lượng trên 190 giáo viên cho thấy có mối tương quan thuận giữa các nhân tố Quản lý thời gian, Mạng lưới hỗ trợ và Làm việc tại nhà với sự cân bằng công việc - cuộc sống; và mối quan hệ ngược chiều giữa Khối lượng công việc, Chăm sóc con cái với sự cân bằng cuộc sống - công việc. Kết quả này có ý nghĩa quan trọng cho các nhà nghiên cứu về giáo dục hoặc quản trị nhân sự, và các nhà quản lý của các trường học trong việc thiết kế các chương trình hỗ trợ giáo viên, cũng như bản thân các giáo viên để có thể tự mình đạt được sự cân bằng trong cuộc sống.
Từ khóa: Quản trị nguồn nhân lực, giáo viên, sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống
Tra cứu bài báo