Các nhân tố tác động đến ý định tham gia kinh tế chia sẻ của người dùng AIRBNB ở Hà Nội nhìn từ lý thuyết tương tác xã hội (SET)

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 309(2), tháng 3 năm 2023, tr. 75-84 | DOI 10.33301/JED.VI.196
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm kiểm định mối quan hệ của các nhân tố tác động đến ý định tham gia kinh tế chia sẻ của những người dùng Airbnb ở Hà Nội từ góc nhìn của lý thuyết tương tác xã hội (SET). Kết quả nghiên cứu cho thấy trong 5 nhân tố “sự hấp dẫn”. “lợi ích kinh tế”, “hiệu ứng mạng lưới”, sự bền vững” và “mối quan hệ xã hôi” thì “sự hấp dẫn” có tác động tích cực đến “thái độ” của người dùng và “thái độ” cũng có tác động tích cực đến “ý định” tham gia của họ với Airbnb. Kết quả nghiên cứu đã cung cấp bằng chứng thực nghiệm để chỉ ra rằng lý thuyết SET có áp dụng khác nhau cho những bối cảnh kinh tế xã hội khác nhau. Bài viết đề xuất các giải pháp làm tăng độ hấp dẫn của các nền tảng kinh tế chia sẻ và các giải pháp về cơ chế chính sách nhằm quản lý và thúc đẩy phát triển đúng hướng nền kinh tế chia sẻ ở Việt Nam.
Từ khóa: Kinh tế chia sẻ, Airbnb, lý thuyết tương tác xã hội
Tra cứu bài báo