Hành vi sử dụng Chatbot của thế hệ Gen Z tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 309(2), tháng 3 năm 2023, tr. 2-11 | DOI 10.33301/JED.VI.1188
Tóm tắt: ngân hàng của Gen Z tại thành phố Hồ Chí Minh, từ đó nêu bật tầm quan trọng của Chatbot và tăng khả năng ứng dụng của Chatbot đối với Gen Z. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 259 người và được đánh giá thông qua độ tin cậy của thang đo. Sau đó, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích nhân tố khẳng định (CFA) được thực hiện để kiểm tra dữ liệu. Bước thứ ba là phân tích mô hình phương trình cấu trúc SEM. Kết quả nghiên cứu cho thấy các biến độc lập gồm “Chất lượng Chatbot”, “Cảm nhận tính hữu dụng”, “Nhận thức dễ sử dụng”, “Nhận thức rủi ro về quyền riêng tư” và “Thái độ của người dùng” đều có tác động đến ý định sử dụng Chatbot. Trong đó, thái độ có ảnh hưởng trực tiếp và mạnh nhất đến ý định sử dụng Chatbot, các yếu tố còn lại ảnh hưởng gián tiếp đến ý định sử dụng Chatbot thông qua thái độ.
Từ khóa: Chatbot, công nghệ 4.0, Fintech, hành vi, ngân hàng
Tra cứu bài báo