Mức độ vận dụng kế toán quản trị của các doanh nghiệp dệt may ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 309(2), tháng 3 năm 2023, tr. 96-105 | DOI 10.33301/JED.VI.1156
Tóm tắt: Bài báo đánh giá mức độ vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Với mẫu nghiên cứu gồm 216 doanh nghiệp dệt may Việt Nam, kết quả nghiên cứu với phương pháp phân tích thống kê và phân tích cụm chỉ ra rằng: (1) mức độ vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp dệt may Việt Nam là khá cao, đạt 64,73%; (2) các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đang sử dụng các công cụ kế toán quản trị ở các giai đoạn phát triển khá thấp, thuộc giai đoạn 2 trong mô hình IFAC. Những phát hiện này cung cấp cái nhìn sâu sắc và hữu ích để hiểu hơn về thực trạng vận dụng của các công cụ kế toán quản trị trong bối cảnh toàn cầu hoá và cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam.
Từ khóa: Vận dụng kế toán quản trị, IFAC, phân tích cụm, doanh nghiệp dệt may, Việt Nam
Tra cứu bài báo