Phân tích các yếu tố tác động đến sự hài lòng và trung thành của cư dân tỉnh Bình Phước

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 309(2), tháng 3 năm 2023, tr. 52-63 | DOI 10.33301/JED.VI.1197
Tóm tắt: Nghiên cứu này sẽ phân tích các yếu tố quan trọng tác động đến sự hài lòng và trung thành của cư dân địa phương với Bình Phước, đồng thời chỉ ra một số vấn đề mà địa phương đang cần cải thiện để có thể giữ chân và thu hút thêm cư dân tiềm năng đến với Bình Phước. Nghiên cứu khảo sát 424 cư dân địa phương và phân tích trên phần mềm SmartPLS. Kết quả cho thấy sự gắn kết và sự hài lòng có tác động đến lòng trung thành, trong đó sự hài lòng có tác động đáng kể đến lòng trung thành. Đối với sự hài lòng thì chỉ có phát triển bền vững và sự gắn kết có tác động trong đó sự gắn kết có tác động đáng kể. Dựa trên kết quả phân tích, nghiên cứu cũng đề xuất các hàm ý quản trị giúp nâng cao sự hài lòng và gắn kết của cư dân địa phương với Bình Phước, giảm hiện tượng xuất cư ròng như trong thời gian qua nhằm cung ứng lao động cho sự phát triển của địa phương.
Từ khóa: Cư dân địa phương, lòng trung thành, tỉnh Bình Phước, sự hài lòng
Tra cứu bài báo