Thúc đẩy hành vi đổi mới sáng tạo của nhân viên: Nghiên cứu tại một công ty dịch vụ truyền thông tại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 309(2), tháng 3 năm 2023, tr. 12-22 | DOI 10.33301/JED.VI.126
Tóm tắt: Đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và môi trường kinh doanh thay đổi liên tục, các công ty truyền thông cần không ngừng khuyến khích nhân viên đề xuất ý tưởng mới, giải quyết vấn đề theo những cách mới, sáng tạo. Do đó, nghiên cứu này điều tra ba yếu tố giải thích và tác động của chúng đến hành vi làm việc sáng tạo của nhân viên làm việc trong một công ty truyền thông tại Việt Nam. Kết quả cho thấy, Lãnh đạo truyền cảm hứng và Học hỏi và chia sẻ tri thức có liên quan tích cực đến sự sáng tạo và đổi mới của nhân viên. Điều thú vị là Tính gắn kết của nhóm không có tác động đáng kể đến các hành vi làm việc sáng tạo, điều này mâu thuẫn với những phát hiện của một số nghiên cứu trước đây. Những kết quả này đóng góp một vài gợi ý có ích đối với các nhà quản lý của các công ty truyền thông tại Việt Nam trong nỗ lực thúc đẩy khả năng đổi mới của nhân viên của họ.
Từ khóa: Hành vi đổi mới sáng tạo, Công ty dịch vụ chuyên nghiệp, Công ty truyền thông, Lãnh đạo truyền cảm hứng, Gắn kết nhóm, Học hỏi và chia sẻ tri thức
Tra cứu bài báo