Nghiên cứu lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp bất động sản tại Bắc Trung Bộ

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 310(2), tháng 4 năm 2023, tr. 96-105 | DOI: 10.33301/JED.VI.1132
Tóm tắt: Mục tiêu của bài nghiên cứu là các nhân tố tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp bất động sản tại khu vực Bắc Trung Bộ. Bằng việc phỏng vấn sâu 14 chuyên gia trong ngành, nghiên cứu đã chỉ ra một số nhân tố tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp bất động sản bao gồm: (1) khả năng tài chính, (2) khả năng đổi mới, (3) tài sản trí tuệ, (4) trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Dựa vào kết quả phân tích nhóm tác giả đưa ra một số hàm ý chính sách cụ thể.
Từ khóa: Lợi thế cạnh tranh, Bắc Trung Bộ, bất động sản, lợi thế cạnh tranh bền vững
Tra cứu bài báo