Niềm tin tiêu dùng trong chuỗi cung ứng thực phẩm ngắn (SFSCS) dựa trên BLOCKCHAIN tại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 310(2), tháng 4 năm 2023, tr. 23-34 | DOI: 10.33301/JED.VI.1087
Tóm tắt: Mục đích của bài nghiên cứu là tìm ra những nhân tố chính ảnh hưởng đến niềm tin tiêu dùng trong chuỗi cung ứng thực phẩm ngắn (SFSCs) dựa trên Blockchain thông qua việc tổng hợp những lý luận liên quan đến SFSCs, Blockchain và niềm tin của người tiêu dùng, đồng thời xem xét mối quan hệ giữa việc tích hợp Blockchain vào SFSCs có ảnh hưởng như thế nào đến lòng tin của người dùng tại Việt Nam. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu và một số giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy lòng tin của khách hàng vào SFSCs, cũng như mở rộng quy mô của chuỗi này tại Việt Nam.
Từ khóa: Blockchain, niềm tin tiêu dùng, chuỗi cung ứng thực phẩm ngắn, giải pháp, phát triển bền vững
Tra cứu bài báo