Tác động của trải nghiệm đến cam kết của nhân viên với tổ chức: góc nhìn của nhân viên tương lai

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 310(2), tháng 4 năm 2023, tr. 87-95 | DOI: 10.33301/JED.VI.1267
Tóm tắt: Bối cảnh kinh tế hội nhập nhanh ở Việt Nam đặt ra câu hỏi làm thế nào để quản trị hiệu quả mối quan hệ giữa nhân viên với tổ chức, đặc biệt khi thế hệ GenZ đang ngày càng tham gia nhiều hơn vào lực lượng lao động. Nghiên cứu này đề xuất mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của trải nghiệm đến cam kết của nhân viên với tổ chức và tiến hành thu thập thông tin bằng phiếu khảo sát đối với 200 thực tập sinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy trải nghiệm tương lai có tác động lớn hơn đến sự cam kết (ở cả hai loại hình tình cảm và tính toán) so với trải nghiệm quá khứ. Nghiên cứu gợi ý doanh nghiệp nên chú trọng chia sẻ thông tin nhiều hơn với lao động thế hệ GenZ; các nhà nghiên cứu có thể khai thác các biến số hướng đến việc nắm bắt nhận thức của chủ thể về tương lai bởi những gì sẽ xảy ra cũng quan trọng không kém những gì đã diễn ra.
Từ khóa: Quản trị kinh doanh, hành vi doanh nghiệp, hành vi tổ chức, quản lý nhân sự
Tra cứu bài báo