Ý định hành vi vì môi trường tại nơi làm việc của nhân viên doanh nghiệp Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 310(2), tháng 4 năm 2023, tr. 35-45 | DOI: 10.33301/JED.VI.1103
Tóm tắt: Ý định thực hiện hành vi vì môi trường tại nơi làm việc là chủ đề được nhiều học giả quan tâm. Sử dụng mô hình kết hợp lý thuyết hành vi có kế hoạch (TPB) và mô hình kích hoạt tiêu chuẩn (NAM) cùng với phương pháp khảo sát trên diện rộng 350 nhân viên một số doanh nghiệp tại Việt Nam, nghiên cứu đã xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định thực hiện hành vi vì môi trường tại nơi làm việc. Kết quả cho thấy các giả thuyết của mô hình TPB-NAM đều được chấp nhận. Dựa trên kết quả nghiên cứu, các tác giả đưa ra một số đề xuất cho cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp nhằm khuyến khích nhân viên gia tăng ý định thực hiện hành vi vì môi trường tại nơi làm việc.
Từ khóa: Ý định thực hiện hành vi vì môi trường tại nơi làm việc, lý thuyết hành vi có kế hoạch, mô hình kích hoạt tiêu chuẩn, nhân viên doanh nghiệp
Tra cứu bài báo