Đầu tư trực tiếp nước ngoài, phát triển thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế - Nghiên cứu trường hợp khu vực Đông Nam Á và Đông Á

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 311(2), tháng 5 năm 2023, tr. 2-12 | DOI: 10.33301/JED.VI.877
Tóm tắt: Thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn dài hạn cho nền kinh tế. Qua thị trường chứng khoán, các quốc gia huy đông nguồn vốn nhàn rỗi cho nền kinh tế để thực hiện các dự án đầu tư và phát triển và cuối cùng tạo tăng trưởng kinh tế. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của thị trường chứng khoán lên tăng trưởng kinh tế tại quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Nam Á và Đông Á trong khoảng thời gian 2010 đến 2019, đặc biệt đặt trong mối quan hệ tương tác với khả năng thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, kết quả nghiên cứu khẳng định rằng: thị trường chứng khoán và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tác động tích cực lên tăng trưởng kinh tế. Hơn nữa, hiệu quả của thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lên tăng trưởng kinh tế sẽ tăng lên tại quốc gia có thị trường chứng khoán phát triển. Nghiên cứu cũng khẳng định tác động tích cực của chất lượng nguồn nhân lực và tăng trưởng kinh tế.
Từ khóa: Tăng trưởng, chứng khoán, nước ngoài, đầu tư.
Tra cứu bài báo