Tác động của quản trị công ty đến minh bạch công bố thông tin tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 311(2), tháng 5 năm 2023, tr. 33-43 | DOI: 10.33301/JED.VI.1232
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của quản trị công ty đến minh bạch công bố thông tin tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Với dữ liệu thu thập từ 398 công ty niêm yết tại sàn HOSE và HNX trong giai đoạn 2012 – 2021, nghiên cứu sử dụng hồi quy đa biến để thực hiện các kiểm định và đánh giá. Kết quả nghiên cứu nhấn mạnh đến mối quan hệ tích cực, có ý nghĩa thống kê giữa chuyên môn tài chính của hội đồng quản trị và uỷ ban kiểm toán, quy mô và tính độc lập của uỷ ban kiểm toán, khả năng sinh lợi và hiệu suất sử dụng tài sản của công ty với minh bạch công bố thông tin tài chính. Kết quả cũng chỉ ra mối quan hệ ngược chiều, đáng kể giữa quy mô công ty và đòn bẩy tài chính với minh bạch công bố thông tin tài chính trong các công ty niêm yết Việt Nam. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy quy mô hội đồng quản trị không ảnh hưởng đến tính minh bạch trong công bố thông tin tài chính.
Từ khóa: Che giấu tổn thất, dàn đều thu nhập, khuếch trương thu nhập, minh bạch công bố, quản trị công ty, thông tin tài chính
Tra cứu bài báo