Phát triển thị trường công nghiệp văn hóa ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 315, tháng 9 năm 2023, tr. 35-42 | DOI: 10.33301/JED.VI.1381
Tóm tắt: Cùng với sự gia tăng nhanh chóng sức mạnh tổng hợp quốc gia và sự tác động của hội nhập quốc tế, ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam đã bước vào một thời kỳ phát triển mới, đạt được những kết quả ban đầu quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những khởi sắc và các kết quả ban đầu đã đạt được, ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập và đang gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Bài viết làm rõ bản chất công nghiệp văn hóa, phân tích những bất cập trong phát triển thị trường công nghiệp văn hóa ở Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất những giải pháp trọng tâm trong phát triển thị trường công nghiệp văn hóa ở nước ta thời gian tới.
Từ khóa: Văn hóa, công nghiệp văn hóa, sản phẩm công nghiệp, Việt Nam
Tra cứu bài báo