Tác động của quản trị nhân lực xanh lên kết quả hoạt động môi trường của các doanh nghiệp ngành thực phẩm và đồ uống tại miền bắc Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 315, tháng 9 năm 2023, tr. 84-96 | DOI: 10.33301/JED.VI.1098
Tóm tắt: Nghiên cứu này tập trung vào việc khảo sát tác động của quản trị nhân lực xanh đến hoạt động môi trường của các doanh nghiệp ngành thực phẩm và đồ uống. Nghiên cứu sử dụng lý thuyết Động cơ - Khả năng -Cơ hội và lý thuyết nguồn lực để phân tích ảnh hưởng của 5 nội hàm quản trị nhân lực xanh đến kết quả hoạt động môi trường của doanh nghiệp. Dữ liệu được thu thập từ 365 doanh nghiệp ngành thực phẩm và đồ uống hoạt động tại miền Bắc Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích mô hình cấu trúc bình phương tối thiểu từng phần để kiểm tra tính phù hợp của mô hình và các giả thuyết nghiên cứu. Kết quả cho thấy, ứng dụng quản trị nhân lực xanh có tác động tích cực đến trao quyền xanh cho nhân viên và trách nhiệm xã hội với môi trường của doanh nghiệp, từ đó cải thiện hiệu suất môi trường của doanh nghiệp.
Từ khóa: Quản trị nhân lực xanh, kết quả hoạt động môi trường của doanh nghiệp, trao quyền xanh cho nhân viên, cảm nhận khả năng kiểm soát, hệ thống quản lý môi trường
Tra cứu bài báo