Tác động của phát triển tài chính đến năng suất nông nghiệp các quốc gia Đông Nam Á

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 316, tháng 10 năm 2023, tr. 24-34 | DOI: 10.33301/JED.VI.1154
Tóm tắt: Nghiên cứu tìm hiểu tác động của phát triển tài chính đến năng suất nông nghiệp các quốc gia Đông Nam Á trong giai đoạn 1995-2019 bằng mô hình ước lượng trung gian (PMG). Bằng chứng từ nghiên cứu cho thấy tác động tích cực dài hạn từ phát triển tài chính đến năng suất nông nghiệp ở các quốc gia Đông Nam Á. Các yếu tố giải thích về thu nhập, lao động cũng góp phần gia tăng năng suất nông nghiệp. Dựa trên kết quả nghiên cứu, các hàm ý chính sách cũng được đưa ra nhằm nâng cao năng suất nông nghiệp cho các nước Đông Nam Á thông qua phát triển tài chính.
Từ khóa: Phát triển tài chính, năng suất nông nghiệp, Đông Nam Á
Tra cứu bài báo