Đầu tư xanh, phát triển tài chính, tăng trưởng kinh tế và khí thải CO2: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 318, tháng 12 năm 2023, tr. 12-22 | DOI: 10.33301/JED.VI.1277
Tóm tắt: Nghiên cứu xem xét mối quan hệ giữa đầu tư xanh (GRE), phát triển tài chính (FIN), tăng trưởng kinh tế (GDP) và lượng khí thải CO2 ở Việt Nam giai đoạn 1995 - 2020. Sử dụng mô hình hồi quy phân vị (QQR) cùng với kiểm định nhân quả Granger để xem xét mối quan hệ giữa các biến trên. Kết quả cho thấy GRE, FIN và GDP đều có ảnh hưởng mạnh mẽ đến lượng khí thải CO2; tuy nhiên mối quan hệ này thay đổi theo các phân vị khác nhau của từng cặp biến. Sự thay đổi này có thể là do điều kiện thị trường tài chính xanh, hay tốc độ tăng trưởng kinh tế mà nó có ảnh hưởng tiêu cực hay tích cực đến lượng khí thải CO2. Những phát hiện trong nghiên cứu khẳng định rằng đầu tư xanh là chiến lược tốt nhất để có thể giảm lượng khí thải CO2, và đưa ra các chính sách hàm ý ngày càng nâng cao hơn nữa vai trò của đầu tư xanh hướng đến phát triển bền vững.
Từ khóa: Đầu tư xanh, phát triển tài chính, GDP, CO2, Việt Nam
Tra cứu bài báo