Quản lý thuế qua sàn giao dịch thương mại điện tử - pháp luật và thực tiễn

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 318, tháng 12 năm 2023, tr. 34-42 | DOI: 10.33301/JED.VI.1407
Tóm tắt: Trong những năm gần đây thương mại điện tử đã và đang phát triển nhanh chóng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Bên cạnh đó, sự phát triển của Thương mại điện tử cũng đặt ra nhiều thách thức đối với quản lý nhà nước nói chung và quản lý thuế nói riêng. Bài viết tập trung nghiên cứu việc quản lý thuế đối với các hoạt động kinh doanh qua sàn giao dịch thương mại điện tử. Mục tiêu của bài viết nhằm đúc kết các vấn đề pháp luật và thực tiễn trong quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh qua sàn thương mại điện tử để từ đó thấy được các bất cập và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với lĩnh vực này. Dữ liệu của bài viết được thu thập trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành điều chỉnh về quản lý thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử, các tài liệu và công trình nghiên cứu có liên quan, tài liệu phản hồi của các chủ thể kinh doanh về chính sách thuế của nhà nước đối với các giao dịch qua sàn thương mại điện tử... Kết quả nghiên cứu là một số kiến nghị nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử.
Từ khóa: Thương mại điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử, quản lý thuế, quản lý thuế thương mại điện tử
Tra cứu bài báo