Vai trò của phong cách lãnh đạo trong thực hiện trách nhiệm xã hội ở các doanh nghiệp tư nhân nhỏ và vừa Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 318, tháng 12 năm 2023, tr. 43-51 | DOI: 10.33301/JED.VI.1460
Tóm tắt: Sử dụng bộ dữ liệu duy nhất về doanh nghiệp tư nhân và lý thuyết quản lý cấp trên, nghiên cứu này có đóng góp bằng việc cung cấp những bằng chứng mới về vai trò của phong cách lãnh đạo đến hoạt động trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp tư nhân nhỏ và vừa tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng phong cách kiểm soát bên ngoài không thực sự ảnh hưởng rõ ràng đến hoạt động trách nhiệm xã hội. Tuy thế, các doanh nghiệp dẫn dắt bởi các lãnh đạo thích đổi mới sáng tạo có xu hướng thúc đẩy hoạt động trách nhiệm xã hội. Kết quả nghiên cứu hàm ý rằng thúc đẩy phong cách đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm của lãnh đạo doanh nghiệp thông qua các chương trình đào tạo, huấn luyện và chuyển giao tri thức và công nghệ là hết sức cần thiết và có tính quyết định đến mục tiêu phát triển bền vững của các doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam.
Từ khóa: Phong cách lãnh đạo, môi trường kinh doanh, trách nhiệm xã hội
Tra cứu bài báo