Các nhân tố ảnh hưởng hành vi tiêu dùng khách sạn xanh ở Việt Nam: Vai trò của mối quan tâm và kiến thức về môi trường, giá trị nhận thức xanh và niềm tin xanh

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 318(2), tháng 12 năm 2023, tr. 139-148 | DOI: 10.33301/JED.VI.1551
Tóm tắt: Nghiên cứu này khám phá sự ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau đến hành vi tiêu dùng xanh trong ngành khách sạn, sử dụng mẫu gồm 198 người tiêu dùng tại Hà Nội tham gia khảo sát được thu thập bằng phương pháp lấy mẫu thuận tiện. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố mối quan tâm và kiến thức về môi trường; giá trị nhận thức xanh; niềm tin xanh; và mức độ nhạy cảm về giá đều tác động trực tiếp đến ý định và hành vi tiêu dùng xanh. Vai trò trung gian của ý định mua tiêu dùng xanh và vai trò điều tiết của mức độ nhạy cảm về giá cũng được hỗ trợ. Nghiên cứu này góp phần thúc đẩy lĩnh vực sử dụng dịch vụ tại khách sạn xanh tại Việt Nam bằng cách giới thiệu các yếu tố và mối quan hệ mới. Đồng thời, đưa ra các khuyến nghị cho khách sạn để nâng cao chiến lược tiếp thị và quản lý.
Từ khóa: Khách sạn xanh, hành vi tiêu dùng, ý định tiêu dùng.
Tra cứu bài báo