Các rào cản và định hướng cho phát triển nông nghiệp tuần hoàn ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 318(2), tháng 12 năm 2023, tr. 2-10 | DOI: 10.33301/JED.VI.1345
Tóm tắt: Ở Việt Nam, các nguồn phát thải nông nghiệp phát sinh từ sự bất hợp lý trong quản lý đất, phân bón, phân chuồng và đốt sinh khối. Chính vì vậy, việc tập trung nghiên cứu và phát triển nông nghiệp tuần hoàn trở nên vô cùng cấp bách nhằm hướng tới việc tối ưu hóa tài nguyên, giảm thiểu lãng phí, tái chế sản phẩm và bảo vệ môi trường. Nghiên cứu tập trung phân tích các rào cản trong phát triển nông nghiệp tuần hoàn dựa trên việc tổng hợp những nghiên cứu về lý luận nông nghiệp tuần hoàn trên thế giới và ở Việt Nam, đồng thời dựa trên việc thảo luận nhóm với hai mô hình quản lý chất thải trong chăn nuôi tại Hà Nội và Bắc Giang. Bài báo đã phân tích 6 rào cản chính về chính sách, đất đai, nhận thức, tài chính, công nghệ kỹ thuật và tổ chức liên kết. Để thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn cần tập trung xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy nghiên cứu khoa học công nghệ, đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và hình thành chuỗi liên kết giữa các doanh nghiệp và người sản xuất.
Từ khóa: Nông nghiệp tuần hoàn, rào cản, giải pháp
Tra cứu bài báo