Các yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu cho thịt lợn an toàn của người tiêu dùng ngoại thành Hà Nội

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 318(2), tháng 12 năm 2023, tr. 69-77 | DOI: 10.33301/JED.VI.1311
Tóm tắt: Phát triển chuỗi thịt lợn an toàn là bước đi bền vững của thành phố Hà Nội giúp đảm bảo an toàn thực phẩm, giảm thiểu dịch bệnh trên vật nuôi và ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên thị trường thịt lợn an toàn rất nhỏ, đặc biệt là khu vực ngoại thành Hà Nội. Nghiên cứu này phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu cho thịt lợn an toàn tại khu vực này. Kết quả nghiên cứu chỉ ra các yếu tố giúp tăng chi tiêu cho thịt lợn an toàn bao gồm: thu nhập bình quân, gia đình có phụ nữ có thai hoặc trẻ nhỏ, thương hiệu sản phẩm, sự tin tưởng, nguồn thông tin từ người thân bạn bè là các yếu tố tăng chi tiêu cho thịt lợn an toàn. Trong khi đó, quy mô hộ, thói quen mua ở chợ truyền thống và khoảng cách là những yếu tố làm giảm chi tiêu cho thịt lợn an toàn. Từ các kết quả trên, nghiên cứu đã đề xuất một số kiến nghị và giải pháp đối với nhà nước và các bên liên quan để phát triển thị trường thịt lợn an toàn trên địa bàn nghiên cứu.
Từ khóa: An toàn thực phẩm, chăn nuôi lợn, chi tiêu, người tiêu dùng, thịt lợn
Tra cứu bài báo