Đánh giá nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 318(2), tháng 12 năm 2023, tr. 60-68 | DOI: 10.33301/JED.VI.1373
Tóm tắt: Đào tạo nghề không đúng với nhu cầu về kiến thức và kỹ năng của người lao động là một trong những lý do thiếu nhân lực cho nông nghiệp công nghệ cao ở thành phố Hà Nội. Bài viết này xem xét nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn thành phố thông qua khảo sát 448 người lao động. Kết quả chỉ ra rằng nhu cầu học nghề nông nghiệp công nghệ cao của người lao động cao, ngoài các nghề trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, các nghề bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản cũng là mong muốn của họ. Mô hình hồi quy Logistic đã chỉ ra kinh nghiệm và độ tuổi của người lao động ảnh hưởng đến nhu cầu học nghề nông nghiệp công nghệ cao. Thành phố cần có giải pháp đáp ứng nhu cầu học nghề bảo quản, chế biến, tiêu thụ; ưu tiên nhóm lao động có kinh nghiệm và mong muốn làm việc lâu dài tại các cơ sở ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, trong đó ưu tiên nhóm người lao động trẻ dưới 45 tuổi.
Từ khóa: Đánh giá nhu cầu, Đào tạo nghề, Nông nghiệp công nghệ cao
Tra cứu bài báo