Hiệu quả kinh tế của các mô hình nuôi trồng thuỷ sản gần bờ tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 318(2), tháng 12 năm 2023, tr. 110-119 | DOI: 10.33301/JED.VI.1344
Tóm tắt: Nghiên cứu này thực hiện đánh giá hiệu quả kinh tế thông qua các chỉ tiêu về chi phí, doanh thu, lợi nhuận, giá trị tăng thêm, hiệu quả sử dụng chi phí và sử dụng vốn của các đơn vị sản xuất kinh doanh về nuôi trồng thủy sản. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng trong 3 mô hình nuôi trên cát, nuôi ở vùng cửa sông và nuôi ở đầm nước mặn, mỗi mô hình có đặc điểm và loài nuôi khác nhau. Nuôi tôm thẻ chân trắng kết hợp cá ở vùng cửa sông có hiệu quả tăng thêm cao nhất 1,47 lần, nuôi cá có lợi nhuận 95 triệu VND/tháng mặc dù chi phí đầu vào là cao nhất. Nuôi ốc và tôm thẻ chân trắng cũng đưa lại hiệu quả cao hơn so với nuôi tôm thẻ chân trắng ở vùng cửa sông. Nuôi thuỷ sản ở Quảng Ngãi được đánh giá có hiệu quả kinh tế cao hơn so với các vùng khác. Đây là cơ sở quan trọng để các hộ ngư dân có các can thiệp phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thuỷ sản của hộ.
Từ khóa: Hiệu quả kinh tế, nuôi trồng thuỷ sản, Quảng Ngãi
Tra cứu bài báo