Nông nghiệp trung hoà các-bon: một số vấn đề lí luận và thực tiễn ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 318(2), tháng 12 năm 2023, tr. 11-19 | DOI: 10.33301/JED.VI.1447
Tóm tắt: Mục tiêu của bài viết là tổng quan cơ sở lí luận và thực tiễn thực hiện nông nghiệp trung hoà các-bon ở Việt Nam, từ đó đưa ra một số đề xuất thúc đẩy nông nghiệp trung hoà các-bon. Bài viết sử dụng tài liệu thứ cấp bao gồm các văn bản pháp luật và chính sách của Việt Nam, báo cáo của các tổ chức quốc tế và các bài báo khoa học trong và ngoài nước. Các biện pháp giảm nhẹ và hấp thụ khí nhà kính trong nông nghiệp bao gồm: (i) kĩ thuật tiên tiến trong canh tác lúa nước, chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả, thay thế phân đạm bằng phân ít phát thải, quản lí tàn dư thực vật, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp tuần hoàn; (ii) cải thiện dinh dưỡng trong chăn nuôi động vật nhai lại, và quản lí chất thải chăn nuôi; (iii) phát triển rừng và nông lâm kết hợp. Một số đề xuất nhằm thúc đẩy mục tiêu nông nghiệp trung hoà các-bon: hoàn thiện thể chế, chính sách, cụ thể hoá các đề án, kế hoạch; nâng cao nhận thức của cán bộ, doanh nghiệp, người nông dân và người tiêu dùng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, huy động tài chính cho cơ sở hạ tầng và công nghệ; đào tạo nhân lực quản lí và thực hiện giảm nhẹ và hấp thụ khí nhà kính; xây dựng cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp phục vụ đánh giá và giám sát giảm nhẹ khí nhà kính.
Từ khóa: Nông nghiệp, trung hoà các bon, khí nhà kính, giảm nhẹ
Tra cứu bài báo