Phân tích quyết định sản xuất lúa theo tiêu chuẩn chứng nhận tại tỉnh An Giang: Cách tiếp cận lý thuyết trò chơi

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 318(2), tháng 12 năm 2023, tr. 120-129 | DOI: 10.33301/JED.VI.1359
Tóm tắt: An Giang là tỉnh sản xuất lúa gạo lớn thứ hai của cả nước và đẩy mạnh sản xuất lúa gạo theo các tiêu chuẩn chứng nhận là định hướng phát triển quan trọng đối với ngành lúa gạo của tỉnh. Bài báo sử dụng một cách tiếp cận mới là lý thuyết trò chơi để đánh giá quyết định tham gia vào sản xuất lúa gạo theo các tiêu chuẩn chứng nhận của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh. Kết quả nghiên cứu cho thấy ngoài lợi ích về kinh tế thì việc mất đi quyền tự do định đoạt đối với hoạt động sản xuất và phải ghi chép thông tin thường xuyên là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới quyết định tham gia của hộ. Từ đó, bài báo đưa ra đề xuất là cơ giới hóa kết hợp đồng bộ với số hóa và đẩy mạnh các mô hình góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại các hợp tác xã trồng lúa.
Từ khóa: An Giang, chứng nhận, lý thuyết trò chơi, lúa gạo, tiêu chuẩn
Tra cứu bài báo