Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 318(2), tháng 12 năm 2023, tr. 88-98 | DOI: 10.33301/JED.VI.1341
Tóm tắt: Quản lý nhà nướ c về đào tạo nghề cho lao động nông thôn giúp cho việc phát triển đào tạo nghề hài hòa, đảm bảo quy định của Nhà nướ c, phù hợp với mục tiêu, định hướ ng của địa phươ ng và nhu cầu xã hội. Nghiên cứu về quản lí nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh cho thấy các nội dung trong quản lí nhà nước về đào tạo nghề được thực hiện bài bản. Tuy vậy, công tác này vẫn còn một số những hạn chế, tồn tại. Các giải pháp đề xuất để tăng cường quản lí nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Đầm Hà bao gồm: Hoàn thiện cơ chế, chính sách về đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Nâng cao nhận thức các cấp, các ngành và xã hội về đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Nâng cao năng lực cho cán bộ công chức làm công tác quản lí nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Đẩy mạnh xã hội hoá dạy nghề; Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
Từ khóa: Đầm Hà, Quảng Ninh, lao động nông thôn, quản lý nhà nước, đào tạo nghề
Tra cứu bài báo