Quản lý nhà nước về đất rừng sản xuất trên địa bàn huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai: Thực trạng và giải pháp

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 318(2), tháng 12 năm 2023, tr. 78-87 | DOI: 10.33301/JED.VI.1349
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về đất rừng sản xuất của huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai. Bên cạnh nguồn số liệu thứ cấp, nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 25 cán bộ và 90 hộ nông dân ở 3 xã đại diện để thu thập các ý kiến đánh giá đối với công tác quản lý nhà nước về đất rừng sản xuất trên địa bàn huyện. Kết quả nghiên cứu cho thấy công tác quản lý đất rừng sản xuất trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả đáng kể, tỷ lệ diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt trên 80%, tuy nhiên vẫn còn những tồn tại hạn chế do những bất cập trong chính sách của Nhà nước, do năng lực của đội ngũ cán bộ, do sự hiểu biết và ý thức của người dân. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất rừng sản xuất trên địa bàn huyện trong thời gian tới.
Từ khóa: Huyện Bảo Yên, hộ nông dân, sử dụng đất, rừng sản xuất, quản lý nhà nước
Tra cứu bài báo