Quản lý rủi ro trong nuôi trồng thủy sản: trường hợp nghiên cứu các hộ nuôi cá ở huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 318(2), tháng 12 năm 2023, tr. 97-109 | DOI: 10.33301/JED.VI.887
Tóm tắt: Nghiên cứu này phân tích thực trạng quản lý rủi ro trong nuôi trồng thủy sản trên cơ sở xem xét trường hợp của các hộ nuôi cá ở huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. 100 hộ tại 3 xã của huyện được điều tra theo bảng hỏi, 9 cán bộ các cấp được phỏng vấn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các hộ đánh giá rủi ro từ môi trường nuôi, dịch bệnh và biến động thị trường đầu ra là 3 loại rủi ro xảy ra phổ biến, tiếp đến là những rủi ro thiên tai, giống và thức ăn. Trong quản lý rủi ro, các hộ đã quản lý khá tốt một số rủi ro ở khâu sản xuất bằng nhiều cách thức khác nhau như: lựa chọn con giống, thức ăn chất lượng; chuẩn bị các điều kiện phòng tránh thiên tai; chủ động nguồn vốn ban đầu và xác định chi phí vật tư đầu vào,... Từ đó, nghiên cứu đề xuất một số khuyến nghị nhằm tăng cường quản lý và giảm thiểu rủi ro trong nuôi trồng thủy sản của hộ thời gian tới.
Từ khóa: Rủi ro, quản lý rủi ro, nuôi trồng thủy sản, Hà Nội
Tra cứu bài báo